دانشجویان شاهد و ایثارگر با تاسی به شهید آوینی روایت‌گری صادق در جریانات مختلف جامعه باشند

رئیس سازمان امور دانشجویان گفت: دانشجویان شاهد و ایثارگر با تاسی به شهید آوینی روایت‌گری صادق در جریانات مختلف جامعه باشند.

دانشجویان شاهد و ایثارگر با تاسی به شهید آوینی روایت‌گری صادق در جریانات مختلف جامعه باشند

دیدگاهتان را بنویسید